Tumblelog by Soup.io
 • nuwanda
 • melan
 • tentego
 • agp
 • agi2805
 • lexxie
 • breakaway
 • splendiid
 • mosia2507
 • babyimdreamin
 • zimnykubek
 • outline
 • kotzmarsa
 • fascinating
 • awakened
 • Americanlover
 • my-little-world
 • lubiew0
 • InMyOwnWonderland
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6857 bdc2 500
Reposted fromrenirene renirene viawiksz wiksz
8019 9a19
Reposted fromNux Nux vianergo nergo
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBrewOfLonging BrewOfLonging
Sponsored post
Play fullscreen
Please watch this video to support us.
Thanks, your soup.io team :-)
Reposted byGEEK1v3bsoaodourbeauty827waplueslovanesraitirmelinkelu
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— (via nerwo-bole1)
Reposted fromsoplica soplica viaBrewOfLonging BrewOfLonging
2947 6622
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaBabson Babson
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki
6981 3401 500
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viamodalna modalna
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viadivi divi
1041 00ef 500
Reposted fromkarahippie karahippie vianuwanda nuwanda
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 via12czerwca 12czerwca
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMonia94 Monia94
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaMonia94 Monia94
3965 9e16
Reposted fromblubra blubra viaMonia94 Monia94
9882 5e8f 500
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viaBabson Babson
4958 3bc6
Reposted fromdailylife dailylife via12czerwca 12czerwca
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Sollis
Reposted frompieprzycto pieprzycto via12czerwca 12czerwca
1179 c2c5 500
Reposted from0 0 via12czerwca 12czerwca
2991 fa51 500
Reposted fromcroiea croiea viamikrokosmos mikrokosmos
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl