Tumblelog by Soup.io
 • nuwanda
 • melan
 • tentego
 • agp
 • agi2805
 • lexxie
 • breakaway
 • splendiid
 • mosia2507
 • babyimdreamin
 • zimnykubek
 • outline
 • kotzmarsa
 • fascinating
 • awakened
 • Americanlover
 • my-little-world
 • lubiew0
 • InMyOwnWonderland
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6900 ccf3
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
1292 1ec9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
Pamiętaj mój Drogi, aby obojętność nigdy nie przysłoniła Ci życzliwości,duma - miłości,a strach przed porażką - kolejnych prób. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawakemeupx wakemeupx
0033 feaf 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
0023 a483 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
9776 b5b9 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
9460 8337 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll
0119 e26b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
0118 af16
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
6456 b0e9
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viaou ou
Reposted fromDennkost Dennkost viaoll oll
0179 a58a
Reposted fromtak-czekam tak-czekam viaoll oll

[Comics] Apocalypse Scenario #253

Reposted fromsawb sawb viaoll oll
7379 4402 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl