Tumblelog by Soup.io
 • nuwanda
 • melan
 • tentego
 • agp
 • agi2805
 • lexxie
 • breakaway
 • splendiid
 • mosia2507
 • babyimdreamin
 • zimnykubek
 • outline
 • kotzmarsa
 • fascinating
 • awakened
 • Americanlover
 • my-little-world
 • lubiew0
 • InMyOwnWonderland
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
5770 5dc9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
hopelessbaka:

I have more conversations in my head than in real life
Reposted fromlifeless lifeless viaou ou
0960 1a95 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viairmelin irmelin
4552 6cf2 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacoeurina coeurina
outdoors
Reposted fromDeva Deva viacoeurina coeurina
4160 7e2d 500
Reposted fromrichardth richardth viacoeurina coeurina
2822 dbbc 500
Reposted fromrichardth richardth viacoeurina coeurina
6204 5e5c
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby
0542 9e02 500
Reposted frompiehus piehus viadobby dobby
7700 1e2a 500
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
6623 f5c5 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianuwanda nuwanda
Ja nie chcę iść pod wiatr gdy wieje w dobrą stronę nie chcę biec do gwiazd niech gwiazdy biegną do mnie nie chcę chwytać dnia gdy w ręku mam tygodnie takie miłe, takie to miłe
Ja nie chcę iść pod wiatr gdy wieje w dobrą stronę w końcu mam swój czas to chyba dobry moment nie chcę biec do gwiazd biec do gwiazd...
— Męskie Granie Orkiestra
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
4828 5034 500
3944 2f51 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianezavisan nezavisan
9666 09db
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl